OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti reduX CZ – Ing.Jiří Mach

(dále jen „Obchodní podmínky“)

 

Čl. I

Úvodní ustanovení

 

 1. Těmito Obchodními podmínkami vydanými v souladu s ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „OZ“) se řídí právní vztahy mezi obchodní společností Ing.Jiří Mach, IČO: 46726586, zapsané v živnostenským rejstříku Magistrátu města Ústí nad Labem, (dále jen „Prodávající“) a každou osobou, která je kupujícím – spotřebitelem specifikovaným v čl. I bod 2 těchto Obchodních podmínek (dále jen „Kupující – spotřebitel“), a která nakoupí tovar specifikovaný v čl. I bod 3 těchto Obchodních podmínek nabízený Prodejcem dle těchto Obchodních podmínek prostřednictvím elektronického obchodu, který Prodávající provozuje na internetové stránce umístněné na internetové adrese cz(dále jen Internetová stránka), pokud tyto Obchodné podmínky nestanoví jinak. Další informace o Prodávajícím jsou uvedeny na Internetové stránce v sekci Kontakt. Tyto Obchodní podmínky se uzavřením kupní smlouvy stávají její nedílnou součástí. Kupní smlouva je realizována prostřednictvím elektronické objednávky Kupujícího – spotřebitele, v níž dojde k akceptaci Obchodních podmínek Prodávajícího. Tyto Obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Kupujícím – spotřebitelem.
 2. Kupujícím – spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s Prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, a která má doručovací adresu na území České republiky.
 3. Zbožím se rozumí jakýkoliv produkt / výrobek nabízený Prodávajícím na Internetové stránce, jakož i Prodávajícím nabízené a prodávané příslušenství k tomuto zboží (dále jen „Zboží“). Datum spotřeby je u všeho Zboží minimálně šedesát (60) dnů ode dne odeslání Zboží, v opačném případě je Kupující – spotřebitel o kratší době spotřeby informován emailem, příp. přímo na Internetové stránce Prodávajícího.
 4. Kupní smlouvou se rozumí smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím – spotřebitelem, které předmětem je koupě Zboží nabízeného Prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu, který Prodávající provozuje na Internetové stránce, uzavřená způsobem podle čl. II těchto Obchodních podmínek. Tyto Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím – spotřebitelem. Kupní smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu nezbytnou k dosažení účelu kupní smlouvy.
 5. Na právní vztahy mezi Prodávajícím a kupujícím, který není spotřebitelem, se tyto Obchodní podmínky nevztahují, přičemž tyto vztahy se řídí právním řádem České republiky.
 6. Tyto Obchodní podmínky také obsahují podmínky používání Internetové stránky (čl. VIII).

Čl. II

Způsob objednání Zboží a uzavření Kupní smlouvy

 

 1. Kupující – spotřebitel si může objednat Zboží prostřednictvím elektronického nákupního košíku s objednávkovým formulářem uvedeným na Internetové stránce Prodávajícího. Minimální hodnota objednaného Zboží musí být ve výši 900,- CZ.
 2. Kupující – spotřebitel vyplní všechny požadované údaje uvedené v objednávce. Před definitivním odesláním objednávky má Kupující – spotřebitel možnost objednávku a zadané údaje zkontrolovat. Změna vyplněných údajů je možná pomocí tlačítka ,,Zpět do košíku“ případně tlačítkem „Zrušit“, kterým se Kupující – spotřebitel vrátí do předešlých kroků. Před konečným odesláním objednávky může Kupující – spotřebitel objednávku zkontrolovat pomocí tlačítka „Kontrola objednávky“. Kupující – spotřebitel potvrdí objednávku tlačítkem „Odeslat objednávku s povinností platby „. Objednávka se považuje za odeslanou, pokud bude doručena Prodávajícímu a bude obsahovat všechny požadované údaje, tj. dodací a fakturační adresu se všemi v objednávkovém formuláři požadovanými údaji, e-mailový a telefonický kontakt na Kupujícího – spotřebitele, specifikaci objednávaného Zboží, množství a také způsob dodání zboží Kupujícímu – spotřebiteli a způsob platby za Zboží.
 3. Objednávka odeslána prostřednictvím elektronického nákupního košíku je návrhem na uzavření kupní smlouvy ze strany Kupujícího – spotřebitele. Po obdržení objednávky od Kupujícího – spotřebitele Prodávající zašle na e-mailovou adresu Kupujícího – spotřebitele uvedenou v objednávce e-mail s potvrzením objednávky a informacemi o době dodání Zboží. Potvrzující email Prodávajícího se zároveň pro účely těchto Obchodních podmínek považuje za akceptaci objednávky Kupujícího – spotřebitele (dále také jen „Akceptace“). V případě, že Prodávající nezašle Kupujícímu – spotřebiteli Akceptaci jeho objednávky (např. z důvodu, že Zboží není skladem a není možné ho zajistit), k uzavření kupní smlouvy nedojde. O této skutečnosti Prodávající Kupujícího – spotřebitele neprodleně informuje. Případné další podrobnosti související s vyřízením objednávky a dodáním Zboží může Prodávající dohodnout s Kupujícím – spotřebitelem i telefonicky. Prodávající je vždy povinen ve vztahu ke Kupujícímu – spotřebiteli dodržovat zásadu rovného zacházení v poskytování výrobků a služeb stanovenou zvláštním předpisem.
 4. Prodávající si vyhrazuje právo zrušení Akceptace Kupujícímu – spotřebiteli v případě zjevné tiskové chyby týkající se ceny, popisu nebo obrázku Zboží v katalogu Zboží uvedeném na Internetové stránce Prodávajícího. Prodávající si také vyhrazuje právo zrušit objednávku v případě zcela zjevné tiskové chyby týkající se ceny nebo popisu Zboží v katalogu Zboží. O zrušení objednávky z důvodu zjevné tiskové chyby bude Kupující – spotřebitel informován telefonicky nebo e-mailem, který Kupující – spotřebitel uvedl při vyplňování elektronického objednávkového formuláře.
 5. Kupní smlouva je uzavřena doručením Akceptace Prodávajícího Kupujícímu – spotřebiteli ve smyslu čl. II bod 3 těchto Obchodních podmínek.
 6. Odesláním objednávky potvrzuje Kupující – spotřebitel správnost údajů. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné a jejich správnost se nijak neověřuje u třetích osob. Kupující – spotřebitel je oprávněn zrušit objednávku Zboží provedenou prostřednictvím elektronického nákupního košíku tak, že neprodleně po Akceptaci doručí Prodávajícímu žádost o zrušení objednávky, a to na e-mailovou adresu Prodávajícího: info@reduxs.cz.

Čl. III

Kupní cena a platební podmínky

 1. Kupní cena Zboží je cena uvedena na Internetové stránce Prodávajícího v době odeslání objednávky Kupujícího – spotřebitele Prodávajícímu.
 2. Kupující – spotřebitel, který si objednal Zboží u Prodávajícího a jehož objednávka byla akceptována Prodávajícím ve smyslu čl. II bod 3 těchto Obchodních podmínek, je povinen za Zboží řádně a včas zaplatit kupní cenu podle čl. III bod 1 těchto Obchodních podmínek platnou v době odeslání objednávky Prodávajícímu. Kupní cenu hradí Kupující – spotřebitel podle zvoleného způsobu úhrady uvedeného v objednávce. Pokud není mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, Kupující – spotřebitel si může zvolit jeden z následujících způsobů úhrady kupní ceny Zboží:
 3. platba bezhotovostním převodem na účet Prodávajícího,
 4. platba prostřednictvím služby Paypal,
 5. platba v hotovosti na dobírku.
 6. Faktura na kupní cenu vystavena Prodávajícím, která bude zaslána Kupujícímu – spotřebiteli spolu se Zbožím, slouží zároveň i jako dodací list.
 7. V případě, že si Kupující – spotřebitel zvolil jako způsob úhrady kupní ceny platbu bezhotovostním převodem na účet Prodávajícího, je povinen uhradit kupní cenu neprodleně po odeslání objednávky Prodávajícímu, nejpozději však do dvou (2) kalendářních dnů ode dne Akceptace objednávky Prodávajícím ve smyslu čl. II bod 3 těchto Obchodních podmínek (tj. ode dne uzavření kupní smlouvy), v opačném případě je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
 8. V případě, že si Kupující – spotřebitel zvolil jako způsob úhrady kupní ceny platbu prostřednictvím služby Paypal, je povinen uhradit kupní cenu bez zbytečného odkladu při odesílání objednávky.
 9. V případě, že si Kupující – spotřebitel zvolil jako způsob úhrady kupní ceny platbu na dobírku, je povinen uhradit kupní cenu při převzetí Zboží, v opačném případě je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
 10. V kupní ceně Zboží podle čl. III bod 1 těchto Obchodních podmínek nejsou zahrnuty náklady na dopravu zakoupeného Zboží, ani další poplatky spojené s vyřízením objednávky Kupujícího – spotřebitele. Informace o cenových podmínkách dopravy Zboží a dalších poplatcích souvisejících s vyřízením objednávky Kupujícího – spotřebitele jsou uvedeny na Internetové stránce Prodávajícího.

Čl. IV

Podmínky dodání Tovaru

 1. V případě, že si Kupující – spotřebitel zvolil jako způsob úhrady kupní ceny platbu bezhotovostním převodem na účet Prodávajícího nebo platbu prostřednictvím služby Paypal, bude zásilka se Zbožím odeslaná (vyexpedována) na jím uvedenou dodací adresu do dvou (2) pracovních dnů ode dne připsání platby kupní ceny Zboží na bankovní účet Prodávajícího, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak nebo pokud Prodávající neuvede v Akceptaci objednávky ve smyslu čl. II bod 3 těchto Obchodních podmínek jinou dodací lhůtu.
 2. Pokud si Kupující – spotřebitel zvolil jako způsob úhrady kupní ceny platbu na dobírku, bude zásilka se Zbožím odeslaná (vyexpedována) na jím uvedenou dodací adresu do dvou (2) pracovních dnů ode dne odeslání Akceptace objednávky Prodávajícím ve smyslu čl. II bod 3 těchto Obchodních podmínek, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak nebo pokud Prodávající neuvede v Akceptaci objednávky ve smyslu čl. II bod 3 těchto Obchodních podmínek jinou dodací lhůtu.
 3. Dodání Zboží Kupujícímu – spotřebiteli se uskutečňuje odesláním Zboží na dodací adresu uvedenou Kupujícím – spotřebitelem v objednávce Zboží. Odeslání Zboží (předání Zboží dopravci na jeho přepravu Kupujícímu – spotřebiteli) probíhá v pracovních dnech pondělí až pátek od 09:00 do 16:00 hod. O přesném dni expedice Zboží a dni dodání Zboží bude Kupujícího – spotřebitele informovat smluvní přepravce, který zajišťuje pro Prodávajícího přepravu Zboží, a to zasláním e-mailové zprávy nebo telefonicky.
 4. Prodávající doručí objednané Zboží Kupujícímu – spotřebiteli na adresu určenou Kupujícím – spotřebitelem prostřednictvím smluvního přepravce Prodávajícího (kurýrem). Cena přepravy/doručení Zboží se Kupujícímu – spotřebiteli zobrazí na Internetové stránce Prodávajícího po kliknutí na tlačítko „Do pokladny“ v části „Způsob dopravy“.
 5. Pokud Prodávající objednané Zboží nemůže dodat Kupujícímu – spotřebiteli z jakéhokoli důvodu a Kupující – spotřebitel se s Prodávajícím nedohodli na náhradním plnění, je Prodávající povinen vrátit již zaplacenou kupní cenu Kupujícímu – spotřebiteli do patnácti (15) dnů od oznámení této skutečnosti Kupujícímu – spotřebiteli.
 6. V případě zasílání Zboží Kupujícímu – spotřebiteli prostřednictvím smluvního přepravce Prodávajícího ve smyslu čl. IV bod 3 těchto Obchodních podmínek, Kupující – spotřebitel je povinen Zboží od přepravce (smluvní přepravce Prodávajícího) řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalu, počet balíků a v případě jakýchkoliv vad tyto neprodleně, nejpozději do 12.00 hod. následujícího pracovního dne, oznámit Prodávajícímu. V případě zjištění porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky s přepravovaným Zbožím Kupující – spotřebitel zásilku od přepravce nepřevezme. Podpisem předávacího protokolu Kupující – spotřebitel potvrzuje, že zásilka byla převzata neporušena.
 7. Kupující – spotřebitel nabývá vlastnické právo ke Zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny za Zboží a převzetím Zboží. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího – spotřebitele v době, kdy převezme Zboží od Prodávajícího, nebo když tak neučiní včas, tak v době, kdy mu Prodávající umožní nakládat se Zbožím a Kupující – spotřebitel Zboží nepřevezme. Škoda na Zboží vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího – spotřebitele, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže Prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.

Čl. V

Záruka, odpovědnost za vady Zboží a reklamace Zboží

 

 1. Prodávající odpovídá Kupujícímu – spotřebiteli, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu – spotřebiteli, že v době, kdy Kupující – spotřebitel Zboží převzal,
 1. má Zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodejce nebo výrobce popsal nebo které Kupující – spotřebitel očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
 2. se Zboží hodí k účelu, který pro její použití Prodejce uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá;
 3. je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a
 4. Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada Zboží v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí. Nejde-li o Zboží, které se rychle kazí nebo o Zboží použité, odpovídá Prodávající za vady, které se projeví po převzetí Zboží v záruční době (záruka).

 1. Kupující – spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li uvedeno jinak; to se však netýká:
 1. u Zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
 2. na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;
 3. u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou mělo Zboží při převzetí Kupujícím – spotřebitelem; nebo
 4. vyplývá-li to z povahy Zboží.
 1. U spotřebního Zboží je Kupující – spotřebitel oprávněn uplatnit právo z vady do dvaceti čtyř (24) měsíců. Není-li však na Zboží uvedené datum spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu Zboží. Kupující – spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném Zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke Zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze Zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost dle ust. § 2113 OZ (zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že Zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti; tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti Zboží na obalu nebo v reklamě). Kupující – spotřebitel má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění práva dle tohoto odstavce. Poskytnutá záruka se vztahuje na výrobní vady Zboží a vady Zboží způsobené vadou materiálu. Záruka se nevztahuje zejména na vady Zboží způsobené neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím Zboží v rozporu s jeho účelem, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů (tzv. vyšší moc).
 2. Záruka se také nevztahuje na vady Zboží, které vznikly zaviněním Kupujícího – spotřebitele a vznikla-li vada nebo poškození:
 3. prokazatelně nesprávným používáním v rozporu s návodem k používání nebo jiným nesprávným jednáním uživatele,
 4. pokud vada vznikla běžným opotřebením,
 5. pokud doklad o koupi Zboží nese zjevné známky provedených změn údajů.
 6. Nemá-li Zboží vlastnosti stanovené v čl. V bod 1 těchto Obchodních podmínek, může Kupující – spotřebitel požadovat dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Kupující – spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující – spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového Zboží, nebo výměnu součásti má Kupující – spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující – spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Kupující – spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu Zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující – spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit její součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu – spotřebiteli působilo značné obtíže.
 7. Právo z vadného plnění Kupujícímu – spotřebiteli nenáleží, pokud Kupující – spotřebitel před převzetím Zboží věděl, že má vadu, anebo pokud Kupující – spotřebitel vadu sám způsobil.
 8. Prodávající doporučuje Kupujícímu – spotřebiteli při zasílání reklamovaného Zboží vyplnit a vytisknout reklamační protokol nacházející se v sekci „REKLAMAČNÍ PROTOKOL“ na Internetové stránce Prodávajícího (dále jen „Reklamační protokol“), ke kterému Kupující – spotřebitel připojí kopii dokladu o koupi Zboží. Řádně vyplněný a podepsaný Reklamační protokol zašle Kupující – spotřebitel spolu s reklamovaným Zbožím prostřednictvím poštovního doručovatele balíkem na poštovní adresu Prodávajícího: ReduXs CZ – Ing.Jiří Mach,Libouchec 386,403 35  Českárepublika. Reklamační protokol je možné zaslat Prodávajícímu i elektronicky, tj. e-mailem na adresu: info@reduxs.cz.
 9. Reklamace Zboží je uplatněná a reklamační řízení je zahájeno dnem doručení reklamovaného Zboží spolu s Reklamačním protokolem Prodávajícímu ve smyslu těchto Obchodních podmínek.
 10. Pověřený pracovník Prodávajícího určí způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech do tří (3) pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu Zboží, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později; vybavení reklamace však nesmí trvat déle než třicet (30) dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má Kupující – spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek.
 11. Pokud Kupující – spotřebitel reklamaci Zboží uplatnil během prvních dvanácti (12) měsíců od koupě, může Prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení; bez ohledu na výsledek odborného posouzení nelze od Kupujícího – spotřebitele vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení ani jiné náklady spojené s odborným posouzením. Prodávající je povinen poskytnout Kupujícímu – spotřebiteli kopii odborného posouzení odůvodňujícího zamítnutí reklamace nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne vyřízení reklamace. Tím není dotčena povinnost Prodávajícího podle čl. V bod 11 těchto Obchodních podmínek.
 12. Pokud Kupující – spotřebitel reklamaci Zboží uplatnil po dvanácti (12) měsících od koupě a Prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vybavila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může Kupující – spotřebitel zaslat Zboží na odborné posouzení. Pokud je Zboží zaslané na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady hradí Prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud Kupující – spotřebitel odborným posouzením prokáže zodpovědnost Prodávajícího za vadu, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení záruční doba neběží. Prodávající je povinen Kupujícímu – spotřebiteli uhradit do čtrnácti (14) dnů ode dne znovu uplatnění reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.
 13. Prodávající je povinen při uplatnění reklamace vydat Kupujícímu – spotřebiteli potvrzení. Pokud je reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace (e-mailem), Prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit Kupujícímu – spotřebiteli ihned; pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud Kupující – spotřebitel má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.
 14. Prodávající je povinen o vyřízení reklamace vydat písemný doklad nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace.
 15. Prodávající vyřídí reklamaci a ukončí reklamační řízení jedním z následujících způsobů, a to v závislosti na uplatněného nároku Kupujícího – spotřebitele, druhu vady a výsledků posouzení reklamovaného Zboží:
 16. předáním opraveného Zboží,
 17. výměnou Zboží
 18. vrácením kupní ceny Zboží
 19. vyplacením přiměřené slevy z ceny Zboží,
 20. odůvodněným zamítnutím reklamace Zboží.
 21. Reklamaci je možné kladně vybavit v případě prokázání všech následujících skutečností:
 22. že se vada vyskytla v záruční době; za účelem prokázání této skutečnosti předloží Kupující – spotřebitel doklad o koupi Zboží spolu se Zbožím s vyznačeným datem spotřeby; pokud byla v záručním listě uvedena záruční doba delší než dvacet čtyři (24) měsíců Kupující – spotřebitel předloží řádně a čitelně vyplněný záruční list, na kterém je uvedeno datum prodeje, druh Zboží, razítko a podpis Prodávajícího, a
 23. že Kupující – spotřebitel koupil Zboží od Prodávajícího a za jakou cenu, za tímto účelem Kupující – spotřebitel předloží platný doklad o koupi zboží s vyznačeným datem prodeje prokazující nákup reklamovaného Zboží od Prodávajícího, a
 24. že je Zboží vadné, za tímto účelem Kupující – spotřebitel předloží vadné Zboží Prodávajícímu.
 25. Nebude-li kterákoli z podmínek uvedených v čl. V bod 15 těchto Obchodních podmínek řádně splněna, nebude reklamace Zboží uznána jako oprávněná.
 26. Reklamace jsou vybaveny bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má Kupující – spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu Zboží za nové.
 27. Práva z odpovědnosti za vady věci (Zboží), pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době. Práva z odpovědnosti za vady u věcí (Zboží), které se rychle kazí, se musí uplatnit nejpozději v den následující po koupi; jinak práva zaniknou. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy Kupující – spotřebitel po skončení opravy byl povinen věc (Zboží) převzít, se do záruční doby nepočítá.

Čl. VI

Vrácení Tovaru, odstoupení od smlouvy

 1. Tímto článkem Prodávající upozorňuje a rovněž poučuje Kupujícího – spotřebitele na možnost odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu v souladu s ust. § 1829 odst. 1 OZ následovně:
 2. Kupující – spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit i bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce, a to ve lhůtě čtrnáct (14) dní. Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za dodrženou, jestliže oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odesláno Prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty podle předchozí věty. Důkazní břemeno o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy snáší Kupující – spotřebitel. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Lhůta podle věty první běží ode dne následujícího po dni, kdy:
 3. Kupující – spotřebitel nebo jím určená třetí osoba (jiná než přepravce) převezme Zboží, nebo
 4. Kupující – spotřebitel nebo jím určená třetí osoba (jiná než přepravce) převezme poslední dodávku Zboží v případě uzavření smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, nebo
 • Kupující – spotřebitel nebo jím určená třetí osoba (odlišná od přepravce) převezme Zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka Zboží.
 1. Kupující – Spotřebitel může odstoupit od smlouvy i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy;
 2. Kupující – spotřebitel je povinen odstoupení od kupní smlouvy zaslat Prodávajícímu písemně dopisem na adresu sídla Prodávajícího: Bio Expedit, GmbH, Landshuter Allee 8-10, DE-80 637, München/Mnichov, Německá spolková republika, nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém médiu nebo e mailem na adresu: info@reduxs.cz; pokud byla smlouva uzavřena ústně, na uplatnění práva Kupujícího – spotřebitele na odstoupení od smlouvy stačí jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení Kupujícího – spotřebitele vyjadřující jeho vůli odstoupit od smlouvy. Kupující – spotřebitel může použít formulář pro odstoupení od smlouvy, který je dostupný v sekci „Formulář na odstoupení od smlouvy“, který je Kupující – spotřebitel povinen vytisknout, řádně vyplnit a zaslat Prodávajícímu spolu se Zbožím, a to formou jednostranného právního jednání. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy se považuje za dodrženou, jestliže bylo Zboží předáno k přepravě nejpozději v poslední den této lhůty;
 3. v případě odstoupení od kupní smlouvy je Kupující- spotřebitel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od odstoupení, zaslat Zboží, které od Prodávajícího obdržel, a to na adresu Prodávajícího: ReduXs CZ – Ing.Jiří Mach,Libouchec 386,403 35 Česká republika. Tato lhůta se považuje za zachovanou, pokud Kupující – spotřebitel odešle Prodávajícímu Zboží zpět před jejím uplynutím. V souladu s § 1820 odst. 1 písm. g) a § 1832 odst. 3 OZ nese Kupující – spotřebitel při odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 a násl. OZ náklady spojené s navrácením Zboží. Prodávající může po Kupujícím – spotřebiteli požadovat pouze úhradu nákladů stanovených v OZ. Zboží, které bude Kupující – spotřebitel odesílat v rámci odstoupení, doporučuje Prodávající vracet v původním neporušeném obalu, Zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené, kompletní (včetně případného příslušenství, záručního listu, návodu atd.). Se Zbožím zašle Kupující – spotřebitel kopii dokladu o koupi. Prodávající neakceptuje vrácení Zboží na dobírku;
 4. Kupující – spotřebitel odpovídá Prodávajícímu pouze za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Pokud tedy bude vrácené Zboží v rozporu s předchozí větou poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu – spotřebiteli nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího – spotřebitele na vrácení kupní ceny;
 5. v případě obdržení odstoupení od kupní smlouvy Prodávající potvrdí bez zbytečného odkladu jeho přijetí a následně bude Kupujícího – spotřebitele kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a potvrdí si s Kupujícím – spotřebitelem další postup;
 6. Kupující – spotřebitel bere na vědomí, že z důvodů uvedených v § 1837 OZ nelze od kupní smlouvy odstoupit, a to zejména, nikoliv však výlučně od kupní smlouvy na dodávku Zboží:
 7. upraveného podle přání Kupujícího – spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 8. které podléhá rychlé zkáze, jakož i Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • v zavřeném obalu, které Kupující – spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit zpět.
 1. Kupující – spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se Zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím – spotřebitelem uzavřena s podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a Kupující – spotřebitel je povinen spolu s vráceným Zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky, jinak se bude jednat na straně Kupujícího – spotřebitele o bezdůvodné obohacení.
 2. Kupující – spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je:
 3. poskytnutí služby, pokud se její poskytování začalo s výslovným souhlasem Kupujícího – spotřebitele a Kupující – spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a pokud došlo k úplnému poskytnutí služby,
 4. prodej Zboží nebo poskytnutí služby, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, který Prodávající nemůže ovlivnit a ke kterému může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 5. prodej alkoholických nápojů, jejichž cena byla sjednána v době uzavření smlouvy, přičemž jejich dodání je možné uskutečnit nejdříve po třiceti (30) dnech a jejich cena závisí od pohybu cen na trhu, které Prodávající nemůže ovlivnit,
 6. provedení naléhavých oprav nebo údržby, o které Kupující – spotřebitel výslovně požádal Prodávajícího; to neplatí pro smlouvy o službách a smlouvy, jejichž předmětem je prodej jiného zboží než náhradních dílů potřebných k provedení opravy nebo údržby, pokud byly uzavřeny během návštěvy Prodávajícího u Kupujícího – spotřebitele a Kupující – spotřebitel si tyto služby nebo zboží předem neobjednal,
 7. prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukově obrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud Kupující – spotřebitel tento obal rozbalil,
 8. prodej periodického tisku s výjimkou prodeje na základě dohody o předplatném a prodej knih nedodávaných v ochranném obalu,
 9. poskytnutí ubytovacích služeb na jiný než ubytovací účel, přeprava zboží, nájem automobilů, poskytnutí stravovacích služeb nebo poskytnutí služeb souvisejících s činnostmi v rámci volného času a podle které se Prodávající zavazuje poskytnout tyto služby v dohodnutém čase nebo v dohodnuté lhůtě,
 10. poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud se jeho poskytování začalo s výslovným souhlasem Kupujícího – spotřebitele a Kupující – spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.
 11. Při pochybnostech o doručení odstoupení od smlouvy se Kupujícím – spotřebitelem odeslané oznámení o odstoupení od smlouvy považuje za doručené uplynutím doby přiměřeného použitému způsobu doručování, pokud Kupující – spotřebitel ví prokázat jeho odeslání na adresu oznámenou Kupujícímu – spotřebiteli Prodávajícím při, resp. před uzavření smlouvy nebo na adresu, jejíž změna byla Kupujícímu – spotřebiteli náležitě oznámena Prodávajícím po uzavření smlouvy. Pokud poštovní zásilku, jejímž obsahem je oznámení o odstoupení od smlouvy, nelze dodat Prodávajícímu z důvodů podle zvláštního předpisu, oznámení o odstoupení od smlouvy se považuje za doručené dnem jeho odeslání Prodávajícímu na adresu podle první věty.
 12. V případě, že Kupující – spotřebitel zašle Prodávajícímu odstoupení od smlouvy elektronicky, tj. emailem na adresu: info@reduxs.cz, Prodávající poskytne o tom Kupujícímu – spotřebiteli potvrzení na trvanlivém médiu (e-mailem).
 13. Prodávající Zboží překontroluje a přezkouší. Pokud bylo Zboží vrácené nepoškozené, úplné a neopotřebované, vrátí Prodávající Kupujícímu – spotřebiteli všechny platby, které od něj přijal na základě smlouvy, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků. Prodávající vrátí Kupujícímu – spotřebiteli veškeré platby uvedené v předchozí větě, a to ve lhůtě do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy Kupujícího – spotřebitele a doručení Zboží, a to stejným způsobem, jaký použil Kupující – spotřebitel při své platbě; tím není dotčeno právo Kupujícího – spotřebitele dohodnout se s Prodávajícím na jiném způsobu platby, pokud v souvislosti s tím Kupujícímu – spotřebiteli nebudou účtovány žádné další poplatky. Prodávající není povinen uhradit Kupujícímu – spotřebiteli dodatečné náklady, pokud si Kupující – spotřebitel výslovně zvolil jiný způsob doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení nabízený Prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil Kupující – spotřebitel, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízený Prodávajícím.
 14. Prodávající není povinen vrátit Kupujícímu – spotřebiteli poskytnuté platby před tím, než mu je Zboží doručeno nebo dokud Kupující – spotřebitel neprokáže zaslání Zboží zpět Prodávajícímu, ledaže Prodávající navrhne, že si Zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Pokud by bylo vrácené Zboží jakkoli poškozené či opotřebované, vyhrazuje si Prodávající právo na náhradu škody, kterou je oprávněn započíst oproti kupní ceně. To neplatí, pokud bylo Zboží vrácené z důvodu, že mělo vady, na které se vztahuje záruka.
 15. Kupující – spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se Zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti Zboží.

Čl. VII

Možnosti řešení sporu mimosoudní cestou prostřednictvím systému alternativního řešení sporů

 1. Kupující – spotřebitel má právo obrátit se na Prodávajícího s žádostí o nápravu, pokud není spokojen se způsobem, kterým Prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že Prodávající porušil jeho práva.
 2. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
 3. Případné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím – spotřebitelem lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ADR platformy, která je dostupná online na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete online na: http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/ nebo https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Před tím než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak Prodejce doporučuje Kupujícímu – spotřebiteli nejdříve využít kontakt na Prodejce pro vyřešení nastalé situace.

Čl. VIII

Podmínky používaní Internetové stránky www.reduxs.cz

Informace o používaní souborů „Cookies“

 1. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za to, že informace a jiné materiály na jeho Internetové stránce jsou úplné, přesné, spolehlivé, aktuální, nezasahující práva třetích osob; že přístup na tuto Internetovou stránku bude nepřerušovaný nebo bezchybný; že tato Internetová stránka je bezpečná; že jakákoliv rada nebo názor získaný od Prodávajícího prostřednictvím této Internetové stránky jsou aktuální, správné a úplné. Informace publikované na této Internetové stránce mají pouze informativní charakter a nejsou právně závazné.
 2. Prodávající ani jiný subjekt zapojený do tvorby, výroby nebo dodávání této Internetové stránky žádným způsobem neodpovídá za jakékoliv přímé, náhodné, následné nebo nepřímé škody, náklady, ztráty nebo dluhy vyplývající z přístupu, používání, neschopnosti používat, změn v obsahu této Internetové stránky nebo vyplývající z kterékoli jiné internetové stránky, na kterou třetí osoby vstoupí pomocí hypertextového odkazu (link) z této stránky nebo z jakékoli činnosti, kterou provozuje, nebo kterou se mu nepodaří provést, nebo v důsledku zpráv prostřednictvím elektronické pošty, které jsou Prodávajícímu zaslány.
 3. Jakékoliv informace a materiály na této Internetové stránce je Prodávající oprávněn měnit a / nebo doplňovat jednostranně bez předchozího upozornění, a to co do jeho obsahu i formy. Právo změn nebo úprav obsahu i formy materiálu na této Internetové stránce je v celém rozsahu vyhrazena. Uživatel této Internetové stránky v plném rozsahu odpovídá za svou informovanost o jejím aktuálním obsahu.
 4. Hypertextové odkazy (links) na Internetové stránce mohou přenést návštěvníka mimo Internetovou stránku. Upozorňujeme, že Prodávající nekontroluje a nenese žádnou odpovědnost za obsah, přesnost nebo fungování těchto internetových stránek. Hypertextové odkazy (links) jsou poskytovány v dobré víře a Prodávající nenese žádnou odpovědnost za jakékoli pozdější změny na jiných internetových stránkách, ke kterým poskytuje hypertextový odkaz (link).
 5. Obsah i forma této Internetové stránky jsou chráněny ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen „autorský zákon“), ve znění pozdějších předpisů. Veškerá autorská práva a jiná práva na ochranu duševního vlastnictví vztahující se resp. související s textem, obrázky a jinými materiály zveřejněnými na této Internetové stránce jsou vlastnictvím Prodávajícího, resp. byly umístěny na Internetovou stránku se souhlasem příslušných vlastníků. Bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího není povoleno kopírování, šíření, prodej, pronájem, půjčování, udělování licence, ani jiný způsob distribuce, modifikování, zobrazování, vysílání ani publikování obsahu, formy, designu ani jiného a kreativního řešení této Internetové stránky. Jakákoli část obsahu či formy, designu nebo jiného kreativního řešení této Internetové stránky nesmí být prodávána ani jakýmkoli jiným způsobem distribuována za účelem obchodního zisku, ani nesmí být žádným způsobem upravována nebo zahrnuta do jakékoliv jiné práce, publikace nebo internetové stránky, bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího. Tiskové prohlášení, jakož i jiné dokumenty, fotografie a grafika, které budou se souhlasem Prodávajícího použity třetími subjekty, je možné používat za předpokladu, že Prodávající (a jeho Internetová stránka) je uveden jako zdroj předmětných informací.
 6. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty zaznamenané v důsledku virů, které mohou nakazit vaše počítačové vybavení nebo jiný majetek vlivem vašeho používání, přístupu a stahování libovolných materiálů z této Internetové stránky. Jakékoliv stahování materiálů z této Internetové stránky po písemném souhlasu Prodávajícího se provádí na vlastní odpovědnost a vlastní nebezpečí.
 7. V souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES Prodávající oznamuje, že na své Internetové stránce používá soubory „cookies“. Cookies jsou malé textové soubory, které na Váš počítač umisťuje navštívena internetová stránka. Používají se velmi často, aby mohli internetové stránky fungovat, respektive fungovat efektivněji a aby poskytly informaci majitelům internetových stránek. V současnosti je využívání cookies standardní u většiny internetových stránek. Pokud Vám použití cookies způsobuje nějaké problémy, můžete je řídit přes svůj prohlížeč nebo odstranit vymazáním z „historie prohlížení“ (cache) po opuštění Internetové stránky. Prodávající používá na Internetových stránkách cookies Google Analytics. Tyto cookies pomáhají zlepšovat Internetovou stránku a poskytují Prodávajícímu informace o tom, jak uživatelé s jeho Internetovou stránkou komunikují, jaký je počet návštěvníků na Internetové stránce, navštěvované stránky a délka času stráveného na Internetových stránkách. Tyto cookies nesbírají informace, které identifikují návštěvníka. Všechny informace, které cookies sbírají, jsou souhrnné a tedy anonymní. Můžete změnit nastavení svého prohlížeče za účelem odstranění a blokování cookies. Tyto cookies jsou typu „Stále“ (zůstávají v prohlížeči i po ukončení návštěvy portálu, dokud je nevymažete). V souladu se zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon o elektronických komunikacích“), ve znění pozdějších předpisů, pokračováním v používání této Internetové stránky bez změny vašich nastavení souhlasíte s tím, aby Prodávající použil cookies tak, jak je popsáno výše.

Čl. IX

Ochrana osobních údajů

 1. Za účelem vyřízení objednávky Prodávající potřebuje informace o osobních údajích Kupujícího – spotřebitele, přičemž tyto chrání a zpracovává ve smyslu obecně závazných právních předpisů, včetně zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“).
 2. Provozovatelem informačního systému je společnost: ReduXS CZ – Ing.Jiří Mach, Libouchec 386,403 35 Česká Republika IČO: 46726586, zapsaná vživnostenskím rejstříku Magistrát města Ústí nad Labem,  (dále jen „Společnost“).
 3. Když Kupující – spotřebitel navštíví Internetovou stránku Prodávajícího www.reduxs.cz, zaznamenají webové servery standardním způsobem IP adresu, která byla Kupujícímu – spotřebiteli přidělena poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, ze které Kupující – spotřebitel navštívil Internetovou stránku, stránky, které Kupující u Prodávajícího navštíví, jakož i datum a trvání návštěvy. Společnost se nezabývá aktivním získáváním osobních údajů osob, které navštíví její Internetovou stránku. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když je Kupující – spotřebitelé poskytnou z vlastní vůle, například při objednávce Zboží a k realizaci smlouvy.
 4. V některých případech je nutné, aby Kupující – spotřebitel uvedl jeho osobní údaje, a to z důvodu, aby ho Prodávající mohl v případě potřeby kontaktovat za účelem vyřízení jeho objednávky. Při objednávce Zboží je nutné, aby Kupující – spotřebitel uvedl jeho jméno a příjmení, poštovní adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo. Pouze takovým způsobem může být objednávka zpracována a Kupující – spotřebitel informován o průběhu jejího vyřizování.
 5. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Pokud by se Kupující – spotřebitel rozhodl, že Prodávajícímu neposkytnete osobní údaje, které Prodávající žádá uvést, toto rozhodnutí nebude mít pro Kupujícího – spotřebitele žádné důsledky. V takovém případě však nebude možné objednávku Kupujícího – spotřebitele vybavit.
 6. Kupující – spotřebitel odesláním objednávky Prodávajícímu projevuje souhlas v rozsahu stanoveném ZOOÚ s tím, aby Prodávající zpracoval a uchovával jeho osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, adresa (bydliště, jiný pobyt uveden jako dodací adresa), e-mailová adresa, telefonní číslo, a zpracovával je ve všech svých informačních systémech, a to na následující účely: uzavření kupní smlouvy, fakturační účely, dodání objednaného Zboží na místo určení uvedené Kupujícím – spotřebitelem a jeho předání oprávněné osobě, evidence Kupujících – spotřebitelů pro administrativní účely, evidence objednávek pro řešení případných reklamací. Tento souhlas platí po celou dobu nezbytnou k dosažení účelu zpracování osobních údajů.
 7. Kupující- spotřebitel uděluje výslovný souhlas k zasílání informačních e-mailů, SMS a telefonických nabídek a poštovních zásilek Prodávajícího týkajících se výhodných nákupů, slev, akcí a zajímavostí, která souvisí s předmětem činnosti Prodávajícího a jeho smluvních partnerů včetně telemarketingu a obchodních sdělení především ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.
 8. Kupující -spotřebitel má právo souhlas se zpracováním osobních údajů dle čl. IX bod 6 a souhlas se zasílání informací ze strany prodávajícího dle čl. IX bod 7 kdykoliv zakázat, a to zasláním odvolání souhlasu na adresu: Ing.Jiří Mach,Libouchec 386,403 35 Česká Republika  nebo na emailovou adresu: info@reduxs.cz.
 9. Osobní údaje jsou zpracovávány prostřednictvím automatizovaných, částečně automatizovaných nebo neautomatizovaných prostředků zpracování, přičemž se uplatňují odpovídající technické, organizační a personální bezpečnostní opatření odpovídající způsobu zpracování.
 10. Osobní údaje zpracovávají jen oprávněné osoby, které byly náležitým způsobem poučeny.
 11. Prodávající je oprávněn poskytnout osobní údaje Kupujícího – spotřebitele nezbytné pro úspěšné uskutečnění konkrétní dodávky osobě zajišťující přepravu zboží, s čím Kupující – spotřebitel výslovně souhlasí.
 12. Prodávající je oprávněn poskytnout osobní údaje Kupujících – spotřebitelů zprostředkovateli v souladu s ust. § 27 ZOOÚ.
 13. Společnost nezpřístupňuje osobní údaje žádné třetí osobě s výjimkou případů, kdy je to nezbytné ke splnění povinností vyplývajících ze zákona nebo smlouvy.
 14. Společnost neodpovídá za zneužití osobních údajů třetí osobou, která se k těmto osobním údajům dostala bez oprávnění.
 15. Do informačního systému lze poskytnout pouze pravdivé osobní údaje. Za nepravdivost osobních údajů odpovídá ten, kdo je do informačního systému poskytl.
 16. Internetová stránka Společnosti může v zájmu návštěvníků obsahovat i hypertextové odkazy na jiné servery s užitečnými informacemi. Zásady ochrany osobních údajů, které jsou zde popsány, nemusí však na jiných serverech platit. Pokud máte zájem o informace o jejich způsobu sběru a distribuci osobních údajů, kontaktujte přímo provozovatele konkrétních stránek.

Čl. IX A

Poučení o právech dotknuté osoby ve smyslu ZOOÚ

(poučení o právech osoby, která poskytla osobní údaje)

 1. Provozovatel (tj. Společnost) tímto informuje uživatele jakožto dotčenou osobu a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů Společnosti je dobrovolné, že má uživatel právo k jejich přístupu, má právo žádat informaci o zpracování svých osobních údajů, má právo na opravu osobních údajů a má právo výše uvedený souhlas se zpracováním svých osobních údajů kdykoliv písemně odvolat na adrese Společnosti a další práva vyplývající z ustanovení § 11 a 21 zákona o ochraně osobních údajů.
 2. Dotčená osoba, která zjistí nebo se domnívá, že Společnost provádí zpracování jejích osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života dotčené osoby nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, má právo na základě písemné žádosti od Společnosti:
 3. požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení,
 4. požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
 5. Je-li žádost dotčené osoby shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav.
 6. Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů dotčené osobě jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle OZ.
 7. Došlo-li při zpracování osobních údajů dotčené osoby k porušení povinností uložených zákonem u správce nebo u zpracovatele, odpovídají za ně společně a nerozdílně.
 8. Společnost je povinna bez zbytečného odkladu informovat dotčenou osobu podle čl. IX A bod I o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. To neplatí, pokud je informování dotčené osoby nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí.
 9. Pokud dotčená osoba uplatní své právo:
 10. písemně a z obsahu její žádosti vyplývá, že uplatňuje své právo, žádost se považuje za podanou podle ZOOÚ; žádost podanou elektronickou poštou nebo faxem dotčená osoba doručí písemně v listinné formě nejpozději do tří dnů ode dne jejího odeslání,
 11. osobně ústní formou do zápisu, ze kterého musí být zřejmé, kdo právo uplatnil, čeho se domáhá a kdy a kdo vyhotovil zápis, jeho podpis a podpis dotčené osoby; kopii zápisu je provozovatel povinen předat dotčené osobě
 12. Požádá-li dotčená osoba o informaci o zpracování svých osobních údajů, je jí Společnost povinna tuto informaci předat. Společnost má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 13. Dotčená osoba při podezření, že její osobní údaje jsou Společností neoprávněně zpracovávány, může podat Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz) podnět nebo návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů.
 14. Není-li dotčená osoba plně svéprávná, může její práva uplatnit zákonný zástupce.
 15. Pokud dotčená osoba nežije, její práva, které by měla v rozsahu tohoto zákona, může uplatnit osoba blízká.

Čl. X

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto Obchodní podmínky jsou závazné ode dne jejich zveřejnění na Internetové stránce Prodávajícího.
 2. Obchodní podmínky platí v tomto rozsahu a znění, ve kterém jsou uvedeny na Internetové stránce Prodávajícího v den odeslání objednávky Kupujícím – spotřebitelem.
 3. Odesláním objednávky Kupující – spotřebitel potvrzuje Prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané Zboží včetně případných expedičních, dopravních nákladů, administrativních a jiných poplatků Prodávajícího. Odesláním objednávky Kupující – spotřebitel potvrzuje a výslovně prohlašuje, že se před odesláním objednávky seznámil se zněním těchto Obchodních podmínek, ujednání těchto Obchodních podmínek jsou pro něj jasná a srozumitelná a plně jim rozumí.
 4. Obě smluvní strany jsou oprávněny započítat si své vzájemné pohledávky, které jim během trvání vzájemného smluvního vztahu vznikly.
 5. Kupní smlouvu podle podmínek uvedených v těchto Obchodních podmínkách je možné uzavřít v českém jazyce.
 6. Ostatní uživatelé internetové stránky www.reduxs.cz berou na vědomí a souhlasí s podmínkami používání Internetové stránky, jak jsou uvedeny v čl. VIII těchto Obchodních podmínek.
 7. Kupující – spotřebitel tímto bere na vědomí, že vztahy těmito Obchodními podmínkami blíže neupravené, jakož i vztahy vyplývající z používání této Internetové stránky se řídí právními řádem České republiky a všechny a/nebo jakékoli nároky a spory Prodávajícího a Kupujících – spotřebitelů, jakož i všechny a/nebo jakékoli nároky a spory vyplývající z používání této Internetové stránky podléhají jurisdikci a budou rozhodovány obecnými soudy České republiky, pokud smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím – spotřebitelem nestanoví něco jiného. Tím není dotčen čl. VII těchto Obchodních podmínek.
 8. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto Obchodních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny Obchodních podmínek je splněna umístěním na internetové stránce www.reduxs.cz.
 9. Ve vztahu k doručování jakýchkoli písemností týkajících ukončení nebo změny těchto Obchodních podmínek se smluvní strany dohodly, že veškeré písemnosti musí být zasílány doporučenou poštovní zásilkou na adresu druhé smluvní strany, pokud se smluvní strany nedohodly jinak. Zásilky zaslané poštou budou považovány za doručené vždy nejpozději třetím (3.) pracovním dnem následujícím po dni jejich odeslání (předání k poštovní přepravě), a to bez ohledu na skutečnost, zda je druhá smluvní strana převezme.
 10. Pokud některé ustanovení kupní smlouvy nebo těchto Obchodních podmínek bude shledáno jako neplatné a/nebo neúčinné, nebude tím dotčena platnost a/nebo účinnost zbývajících ustanovení kupní smlouvy nebo těchto Obchodních podmínek.
 11. Právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím – spotřebitelem, které nejsou výslovně upraveny v těchto Obchodních podmínkách ani v kupní smlouvě uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím – spotřebitelem, se řídí příslušnými ustanoveními OZ a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 12. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 02.2016.

ReduXs CZ